Projektów turystyczne w ramach  Programu Operacyjnego Polski Wschodniej 2014-2020Projekty turystyczne w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej 2014-2020

Pragnę poinformować, iż Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” prowadzi obecnie działania w kierunku przygotowania przedsiębiorców z terenu Krainy Lessowych Wąwozów do złożenia projektów turystycznych w ramach  Programu Operacyjnego Polski Wschodniej 2014-2020. W dniu 16 marca 2015 roku odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego spotkanie z przedstawicielami Polskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, która będzie dystrybuować środki w ramach tego programu operacyjnego.  Podczas spotkania przedstawione zostały podstawowe założenia planowanych naborów wniosków. Obecnie tworzą się inicjatywy powołania konsorcjów małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Krainy Lessowych Wąwozów dla realizacji wspólnych, zintegrowanych projektów.


Dla przybliżenia specyfiki projektów, które będą mogły być składane w ramach PO Polska Wschodnia przekazuję kilka istotnych informacji o planowanym naborach:

I. Na wsparcie projektów z zakresu turystyki dla pięciu województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaski, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie) przewidziana jest kwota 160 mln euro, przy czym minimalna wartość projektu to 20 mln zł. Co ważne formą wsparcia będą dotacje (do 70% dofinansowania dla małych przedsiębiorstw).

II. Konkursy będą ogłaszane na przełomie 2015/2016 roku

III. Warunki ubiegania się o wsparcie wg założeń PARP przedstawiają się w następujący sposób:

· miejsce realizacji projektu znajduje się na terenie województw Polski Wschodniej

· w ramach wspartego projektu niezbędne jest wskazanie nie więcej niż trzech głównych atrakcji turystycznych wspartych w ramach projektu, stanowiących rdzeń produktu oraz podstawę    tworzenia jego marki, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej

· wsparcie ubiegać mogą się konsorcja małych i średnich przedsiębiorstw - z co najmniej 80%  udziałem MŚP w wartości kosztów kwalifikowalnych projektu

· wsparcie uzyskają przedsięwzięcia integrujące działalność MŚP w obrębie konsorcjów (minimum 10 MŚP w konsorcjum),

· minimalny udział finansowy w kosztach kwalifikowalnych projektu, każdego z minimum 50% (liczbowo) członków konsorcjum, to co najmniej 0,5 % kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym dla lidera konsorcjum wskaźnik ten wynosi minimum 30%;

· członkowie konsorcjum, o których mowa w warunku powyżej, prowadzą działalność gospodarczą co najmniej rok przed ogłoszeniem naboru wykazując przychody z działalności gospodarczej,

· minimalny udział wydatków inwestycyjnych w wartości kosztów kwalifikowalnych - 80%

· minimalny udział wydatków inwestycyjnych dotyczących atrakcji, obiektów stanowiących rdzeń wspieranego produktu turystycznego oraz podstawę tworzenia jego marki - 60%  wszystkich kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na część inwestycyjną projektu

· maksymalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z utworzeniem miejsc noclegowych –15 % wszystkich kosztów kwalifikowalnych,

· wymaga się, aby w wyniku realizacji każdego z projektów utworzonych zostało co najmniej 20 nowych miejsc pracy w miejscu realizacji projektu, w szczególności stanowiących atrakcyjną alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie

· wprowadzony na rynek produkt tworzony przez konsorcjum MŚP musi mieć charakter innowacyjny oraz sieciowy (np. w ramach łańcucha dostaw) o ponadregionalnym oddziaływaniu

· realizowane będą inwestycje wpływające na wydłużenie dotychczasowego sezonu turystycznego

· wsparcie ukierunkowane będzie na zapewnienie zwiększenia ruchu turystycznego spoza obszaru Polski Wschodniej.